Deréktájú punkció a gyanús aneurizma esetén.

deréktájú punkció a gyanús aneurizma esetén

Megjegyzés 6 hónappal az előző vizsg. A vizsgált egyének kö­ zött 12 nő és 7 férfi szerepelt. A nem operált betegek életkora 17— A betegek tápláltsági állapota a Broca-szám alapján megállapít­ ható. Kitűnik, hogy a nem operált 12 beteg közül 9-nek tápláltsági állapota kifogástalan volt.

Ezek között egyaránt szerepelnek hyperthyreosisos és euthyreosisos betegek. Még deréktájú punkció a gyanús aneurizma esetén ez a 7 operált betegen, akik közül 6 volt normálisan vagy kissé túltáplált. A diagnosást az anamnesis, a fizikális vizsgá­ lat, valamint a Krogh-vizsgálat, és a fehérjéhez kötött jódérték alapján állítottuk fel.

homok ember kerék - mindkettő nézet

Az exophthalmus jellegének megjelölésére progressiv és nem progressiv kifejezést használtunk. Az első az endokrin exophthalmus decompensált, a máso­ deréktájú punkció a gyanús aneurizma esetén a compensált szakának felel meg Radnót, Progressiv exophthalmusról beszélünk, ha a betegnek jelentős egy- vagy kétoldali exophthalmusa, szemhéjoedemája, külső szemizombénulása vagy paresise van, és a protrusióhoz szaruhártyaés kötőhártya-elváltozások csatlakoznak.

A Belgyógyászat Alapjaipdf [PDF|TXT]

A Hertelféle exophthalmométerrel mért absolut értékek a progressiv exophthalmus megállapításában nem döntő jelentőségűek, de megjegyezzük, hogy ese­ doppelhertz látomás többségében nál nagyobb értékeket talál­ tunk.

A therápiás eredmények szempontjából igen fontos az exophthalmus fennállásának időtartama. Eredményt csak azokban az esetekben várhatunk, amelyekben még nem következett be az orbitalis szövet fibrosisa — tehát a nem régóta fennálló exophthalmusok eseteiben. Az exophthalmus idő­ tartama a nem operált esetekben 2 hónaptól 24 évig terjedt.

A subtotális thyreoidea-resectión át­ esett betegeken az exophthalmus fennállási ideje 2 hó és 8,5 év között volt.

egyidejű hyperopia és myopia

A Hyasonnal elért eredmények értékelésekor abból kell kiindulnunk, hogy a Hertel-féle exophthalmometerrel való mérés hibahatára semmi eset­ re sem haladja meg az 1 mm-t, a legtöbb szerző szerint a 0,5 mm-t sem, ha a vizsgálatot ugyanaz az egyén méri. A mérési alap minden esetben azo­ nos volt, s ezért azt a táblázaton nem tüntettük fel. Az adatok áttekintésekor csak az 1 mm-nél nagyobb csökkenést fogadjuk el értékelhetőnek.

A nem operált eseteket feltüntető 1.

dr Momir Šarac, Studio B, Aneurizme abdominalne aorte

Az operált betegek adatait magában foglaló 2. Hangsúlyozzuk, deréktájú punkció a gyanús aneurizma esetén egyetlen esetben sem mért a szemész jelentős Hertel-érték emelkedést.

A Belgyógyászat Alapjai2016.pdf

Az operált betegek között 2 esetben fokozódott a Hertel-érték 1—1, és egy esetben 0,5 mm-rel. Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy 12, nem operált exophthalmusos beteg közül 8-ban a Hyason akut kísérletben jelentősen 1,5—5 mm-ig csökkentette a Hertel-féle exophthalmometenrel mért exophthalmust.

Az operált 7 beteg közül 4-ben értünk el jelentős 1,5—5 mm-ig exophthalmus-csökkenést. Az esetek pontosabb analíziséből a következők tűnnek ki.

A nem operált betegek közül 9-nek volt progressiv és 3-nak nem progressiv exophthalmusa. A 9 progressiv exophthalmusos beteg közül 7-nek volt hyperthyreosisa, és 2 volt euthy­ reosisos. A 3 nem progressiv eset közül 2 volt hy­ per- és 1 euthyreosisos.

  1. Nők látása negyven év után
  2. A has és a hasi szervek vizsgálata Dr.
  3. Sussman víziója

A progressiv exophthal­ musos betegek közül legjobban reagált a Hyasonra 3 olyan beteg, akinek exophthalmusa 4, 8, illetve 10 hónap óta állt fenn, tehát a friss esetek. Igen jól reagált még egy 1 éve és egy 2 éve exoph­ thalmusos beteg.

Nem reagált egy beteg, akinek exophthalmusa 24 éves, és egy, akié 7 éves.

gyenge látás 45 év után

Ügy látszik tehát, hogy a várakozásunknak megfele­ lően, legjobban reagálnak a nem régóta exophthal­ musos betegek, akik retrobulbaris szövete még nem alakult át fibrosusan. Adataink azonban azt is mu­ tatják, hogy 1—2 év óta fennálló progressiv exoph­ thalmus esetén is várhatunk eredményt a Hyasontól. Másfelől viszont pár hónapos progressiv és nem progressiv, exophthalmusos betegek nem mind reagálnak Hyasonra.

Orvosi Hetilap, 1963. április

Érthető, hogy a Hyason ebben az esetben hatástalan volt. Külön kiemeljük az 1. Igen súlyos psychomotoros nyugtalansággal vettük fel az osztályra, amely miatt Krogh-vizsgálatot vé­ gezni nem tudtunk. A prog­ ressiv exophthalmus minden kritériumát megtalál­ juk rajta. A jolbb szemen a szemhéj nem takarta a corneát és csakhamar cornealis fekély lépett fel rajta.

A belgyógyászat alapjai 1. | Digitális Tankönyvtár

Hyason hatására a jobb szemen a Hertel-érék 4 mm-rel a bal oldalon 1,5 mm-rel csökkent. A beteg subjective is lényeges javulást érzett, a jobb szem feszülése csökkent. A hypophysis besugár­ zása és megfelelő előkészítés után a beteg sikeres műtéten esett át.

A Hyasonra reagáló betegek mind megérzik, hogy a szemgolyó tájéki feszülés csökken. Feltű­ nően javulná szokott a sokszor igen kifejezett szem­ héj oedema.

a legjobb receptek a látásra

Mit látunk a 2. A 7 operált beteg exophthalmusa mindegyik esetben progressiv jellegű volt. Az egyik hyperthyreosisos betegen 6 hó­ nap múlva rethyreoidektomia történt, amely után euthyreosisossá vált. Ezenkívül még 3 beteg volt euthyreosisosnák tekinthető.

A 7 beteg közül mindössze 3-on lépett fel az exophthalmus a műtét után.

ami mínusz két látást jelent

Azon a 3 betegen, akin a Hyason hatástalan volt, az exophthalmus 1—8 év óta állt fenn. Kitűnő volt az effektus hogyan lehet javítani a látást 18 éves az esetekben, amelyekben az exophthalmus fennállási ideje 1,5—3 év volt.

A belgyógyászat alapjai 1. Tulassay, Zsolt Publication date Szerzői jog © Zsolt, Tulassay; Szerzők Kivonat A belgyógyászat alapjait összefoglaló, tizennégy fejezetes munka az egyes betegségformulákat anatómiai megjelenésük szerint, szervekhez csoportosítva mutatja be. Tartalom Előszó a harmadik kiadáshoz

Ügy látszik, hogy jobbak az eredmények az euthyreosisos vagy enyhén hyper­ thyreosisos betegekben, mint a műtét után is hyperthyreosisosakon. Ezt azonban az esetek kis szá­ ma miatt határozottan nem állíthatjuk.

Két kérdés merül fel észlelésünkkel kapcso­ latban. Mi a Hyason i. Van-e az elért eredményeknek gyakorlati jelentő­ sége?

látás kandidózis

Az első kérdésre jelen therapiás kísérleteink alapján még nem válaszolhatunk. Két lehetőségre kell gondolnunk.

Orvosi Hetilap, április - PDF Free Download

A tengeri malacokon végzett kí­ sérleteink alapján a thyreotroph-elválasztó műkö­ dés gátlása jöhet szóba. Minthogy a patkányokon végzett kísérleteink e feltevés ellen szólnak, a ha­ tásmechanizmusnak e módját emberen sem tart­ hatjuk valószínűnek. Most közlés alatt álló vizsgá­ lataink valószínűvé teszik, hogy a hyaluronidase látszólagos endokrin hatásai a peripheriás kötőszö­ vet alapanyagának lebontására vezethetők vissza Julesz és munkatársai,

További a témáról